ประวัติการศึกษา-ความสามารถพิเศษ

                               หนูเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่4/1

                                เรียนสายวิทย์-คณิต

                           โรงเรียนราชประชานุเคราะห์21  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน

                            ความสามารถพิเศษของหนูคือ “การทอผ้า”

                    “ผ้าทอกะเหรี่ยง”        

Advertisements